Jaa valtaa työntekijöille – näin organisoit työn uudella tavalla

Jo pitkään on tiedetty, että moderni työntekijä ei työskentele vain palkasta, vaan odottaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen. Toive toteutuu sitä paremmin, mitä vapaampaa työ on, mitä enemmän sen sisältöön ja suorittamiseen voi itse vaikuttaa.

Menneinä vuosikymmeninä puhuttiin paljon työelämän demokratiasta. Vaikka käsite on syystä tai toisesta kadonnut nykykielestä, ovat monet siihen liittyneet teemat säilyneet johtamis- ja organisaatio-oppien ikuisuusongelmina: työntekijöiden vaikutusvalta jää hyvistä yrityksistä huolimatta usein liian vähäiseksi.

Eräs syy tähän on, että jopa monia asiantuntijaorganisaatioita johdetaan kuin massatuotantoon suuntautuneita teollisuusyrityksiä. Organisaatio jaetaan erillisiin funktioihin, joissa määräysvalta- ja vastuusuhteet jäsentyvät selkeän hierarkian mukaisesti. Pahimmillaan hierarkkinen johtamistapa lisää byrokratiaa ja johtaa osaoptimointiin. Tämä turhauttaa työntekijöitä ja näkyy myös tuloksessa.

Nykypäivänä yhä useammat yritykset ovat kuitenkin jo kääntäneet vanhan organisaation päälaelleen tai hankkiutuneet siitä kokonaan eroon – antaen mahdollisimman paljon valtaa ja vastuuta sinne, missä varsinainen työ tehdään. Joko oma organisaatiosi toimii seuraavien periaatteiden mukaisesti?

 

1. Tee organisaatiosta joustava

Moderneissa yrityksissä organisaatio perustuu usein itseohjautuviin tiimeihin, jossa työntekijät voivat itse valita projektinsa, tiimikaverinsa ja työn toteutustavat. Radikaaleimmat yritykset, kuten ohjelmistofirma Intopalo, ovat luopuneet kiinteistä esimiestitteleistä ja kierrättävät vastuurooleja tilanteen mukaan. Kun työnkuva on muokattavissa oman kiinnostuksen mukaan, työn mielekkyys kasvaa, osaaminen laajenee ja tulokset paranevat.

 

2. Anna tilaa työntekijän arvostelukyvylle ja luovuudelle

Kuluneen viisauden mukaan työntekijä on työnsä paras asiantuntija. Erityisesti asiakastyössä paras tieto asiakkaan tarpeista on niillä, jotka ovat päivittäin suorassa kontaktissa asiakkaisiin. Monella alalla on havaittu, että paras tulos syntyy, kun työtä muokataan asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi alankomaalaislähtöinen hoivayritys Buurtzorg on antanut suunnitteluvastuun kotihoitotöytä tekeville tiimeille, mikä on kohtentanut merkittävästi asiakkaiden terveyttä ja elämänlaatua.

 

3. Älä vahdi työaikaa ja -paikkaa

Joissain yrityksissä on siirrytty tarkastelemaan työn tuloksia siihen käytetyn ajan sijaan. Monessa työssä lopputulos ei enää riipukaan työpaikalla vietetystä ajasta. Uusi innovaatio tai ratkaisu ongelmaan voi tulla vaikka ruokakaupassa tai iltalenkillä. Myös teollisuusyrityksissä joustava työaika ja mahdollisuus vaihtaa ylityöt lomiksi on lisännyt tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä. Joustavuuden kääntöpuolena onkin muistettava huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja mahdollistaa työn ja vapaa-ajan erottaminen.

 

4. Jaa tietoa avoimesti

Tiedonkulku on joustavuuden edellytys. Työntekijöiden on helpompi valita kiinnostuksensa mukaiset työtehtävät ja kehittää organisaation toimintaa, jos kaikille on selvää, mitä työyhteisössä tapahtuu. Liian usein työpaikoilla pimitetään tietoa ja vahditaan omaa vastuualuetta, vaikka kaikki hyötyisivät tiedon ja osaamisen jakamisesta. Euroopan parhaaksi työpaikaksi valittu ohjelmistoyhtiö Vincit on mennyt avoimuudessa niin pitkälle, että projektidatan lisäksi jopa palkat ovat pääosin kollegoiden tiedossa. Kun tavoitteet, tulokset ja ongelmakohdat tehdään kaikille läpinäkyviksi, työn merkitys kirkastuu, luottamus lisääntyy ja organisaatiosta tulee oppimiskykyisempi.

Kirjoittaja Ilkka Kärrylä valmistelee Helsingin yliopistossa poliittisen historian väitöskirjaa, jossa tarkastellaan demokratian soveltamista talouteen ja työelämään poliittisena tavoitteena 1960–1990-luvuilla.